Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny formalnej - Konkurs otwary nr RPOWZ/1.3.2/2011/1 - typ projektu I: udział w targach/wystawach

W odpowiedzi na konkurs otwarty nr RPOWZ/1.3.2/2011/1 – Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym dnia 14 lutego 2012 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w targach o charakterze międzynarodowym, któremu nadano numer WND-RPZP.01.03.02-32-008/12.

W wyniku weryfikacji projekt został oceniony jako poprawny formalnie, w związku z czym został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytoryczno – finansowej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.

Całkowita wartość projektu wynosi 21 439,20 zł, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 17 490,00 zł. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 8 745,00 zł.

2012-02-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania