Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/4.2/2011/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPOWZ/4.2/2011/1 - Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej (jeśli dotyczy), możliwości wystąpienia pomocy publicznej (jeśli dotyczy), ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami wynosi 100 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 21 poprawnych formalnie projektów.

Spośród ww. projektów, 15 spełniło wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie środowiskowej (jeśli dotyczy), możliwości wystąpienia pomocy publicznej (jeśli dotyczy), ekonomiczno – finansowej, a także na ocenie merytoryczno – technicznej oraz uzyskało łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów). 3 projekty nie spełniły kryteriów dopuszczających oceny dokonywanej przez KOP, zaś 3 projekty uzyskały łącznie z dwóch etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno –technicznej mniej niż 50% maksymalnej łącznej liczby punktów i w związku z tym zostały wyłączone z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.2/2011/1 wynosi 20 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla przedmiotowego konkursu została wyznaczona rezerwa finansowa w wysokości 2 000 000,00 zł ze środków EFRR.

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 45 871 730,84 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 39 960 263,52 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 26 434 423,03 zł ze środków EFRR.

Pozytywnie ocenione przez KOP projekty zostały przekazane pod obrady Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w celu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu bądź odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Zalaczniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/4.2/2011/1

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/4.2/2011/1
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/4.2/2011/1

Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/4.2/2011/1
rodzaj pliku : pdf
2012-05-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania