Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu znajdującego się na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.2/2011/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1311/13 z dnia 7 sierpnia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.2/2011/1 – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Dnia 29 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.2/2011/1 – Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.2/2011/1 wynosiła 20 000 000,00 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W kwocie tej mieściła się rezerwa finansowa w wysokości 2 000 000,00 zł.

Uchwałą nr 857/12 z dnia 30 maja 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty (KOP) w ramach konkursu nr RPOWZ/4.2/2011/1 – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustalił listę rezerwową projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

W wyniku pojawienia się wolnych środków w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami, możliwe stało się skierowanie zapytania do Wnioskodawcy – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o. o., którego projekt pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kaliska, Gmina Chojna” znajdował się na ostatnim miejscu ostatecznej listy rezerwowej, czy nadal jest zainteresowany realizacją projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

Wnioskodawca wyraził chęć przystąpienia do realizacji przedmiotowego projektu.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1311/13 z dnia 7 sierpnia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu ww. projektu.

Całkowita wartość projektu to 2 591 423,00 zł, wartość wydatków kwalifikowalnych - 2 106 996,91 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 580 247,68 zł (100% EFRR).

Na ostatecznej liście rezerwowej pozostaje obecnie jeden projekt. Wnioskodawca przedmiotowego projektu otrzymał propozycję dofinansowania, wyraził chęć jego realizacji oraz zgłosił zmiany rzeczowe w projekcie, w związku z czym został wezwany do zaktualizowania dokumentacji aplikacyjnej.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o. o., którego projekt znalazł się na liście projektów skierowanych do dofinansowania, zostało poinformowane o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów;

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów;
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów.

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów.
rodzaj pliku : pdf
2013-08-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania