Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu znajdującego się na ostatecznej liście rezerwowej - konkurs nr RPOWZ/4.5.1/2011/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 2156/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1 – Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000), ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz aktualizacji ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Dnia 30 marca 2011 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1 – Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Poddziałanie 4.5.1. Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000).

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1 wynosiła 7 200 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla przedmiotowego konkursu została wyznaczona rezerwa finansowa w wysokości 720 000,00 zł z EFRR.

Uchwałą nr 1887/11 z dnia 16 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1 – Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000), oraz ustalił listę rezerwową projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Pojawienie się wolnych środków w konkursie nr RPOWZ/4.5.1/2011/1, umożliwiło zaproponowanie wsparcia dla wniosku nr WND-RPZP.04.05.01-32-009/11 o dofinansowanie projektu pn. „Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie zagrożeń wynikających z prac remontowo-budowlanych dla stanu populacji synantropijnych gatunków ptaków i nietoperzy oraz ich siedlisk”. Wnioskodawca wyraził chęć przystąpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji. Zmodyfikowana dokumentacja aplikacyjna złożona przez Wnioskodawcę podlegała ponownej ocenie formalnej oraz ocenie merytoryczno – technicznej dokonanej przez ekspertów Komisji Oceniającej Projekty.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 2156/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.  podjął decyzję o dofinansowaniu ww. projektu.

Całkowita wartość projektu to 199 712,24 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi
149 784,00 zł (100% EFRR).

Federacja Zielonych GAJA, której projekt znalazł się na liście projektów skierowanych do dofinansowania, została poinformowana o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów.

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów.
rodzaj pliku : pdf
2014-01-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania