3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/3.1/2012/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 30 stycznia 2012 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/3.1/2012/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, podnoszące atrakcyjność województwa poprzez likwidację możliwie największej ilości białych plam, których przedmiotem jest:

1. Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych, z dopuszczeniem łącznie z nimi budowy lub rozbudowy sieci dostępowych, jednakże z wyłączeniem obszarów budowy sieci dostępowych wskazanych na mapach UKE jako realizowanych w ramach działania 8.4 POIG,

2. Budowa światłowodowych węzłów dostępu do sieci dystrybucyjnej,

3. Stworzenie centrum zarządzania siecią - ośrodka koordynacji i zarządzania zasobami szerokopasmowymi beneficjenta, w połączeniu z wyżej wymienionymi typami projektów.

Projekt powinien przewidywać realizację kampanii informacyjnej dla osób zamieszkujących obszar realizacji projektu, w szczególności skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową 2020 szczególny nacisk w trakcie oceny projektów położony zostanie na umożliwienie świadczenia usług typu NGA.

Celem projektów musi być likwidacja białych plam w dostępie do Internetu, w związku z czym kwalifikować się będzie do dofinansowania jedynie infrastruktura służąca realizacji powyższego celu.

Projekty muszą zapewniać, że infrastruktura objęta dofinansowaniem będzie otwarta dla wszystkich dostawców usług internetowych i na jednakowych zasadach oraz zapewnić hurtowy, otwarty dostęp do infrastruktury objętej dofinansowaniem, przez okres minimum 7 lat od zakończenia realizacji projektu, oferowany po krajowych cenach rynkowych.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego dofinansowanie na inwestycje udzielane będzie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 67 000 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*.

*IZ RPO WZ zastrzega, że wartość dostępnych środków w polskich złotych może ulec zmniejszeniu. Wartość ustalana będzie każdorazowo w dniu podpisania umowy wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy o dofinansowanie.

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

Co do zasady nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców dużych, 

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców średnich, 

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców małych i mikro;

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi: 

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców dużych 

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców średnich, 

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorców małych i mikro;

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 14 lutego 2012 r. do dnia 14 maja 2012 r.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy al. Monte Cassino 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2012 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 3.1

Rejestr zmian 3.1 (02.05.2012)
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców 3.1

Wytyczne dla wnioskodawców 3.1
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku i instrukcja 3.1

Wzór wniosku i instrukcja 3.1
rodzaj pliku : zip

Kryteria 3.1

Kryteria 3.1
rodzaj pliku : zip

Studium wykonalności 3.1

Studium wykonalności 3.1
rodzaj pliku : zip

Zalaczniki do wniosku o dofinansowanie 3.1

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 3.1
rodzaj pliku : zip

Wzor umowy 3.1

Wzor umowy 3.1
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny 3.1

Karty oceny 3.1
rodzaj pliku : zip
2012-01-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania