1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 29 lutego 2012 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka-Innowacje-Technologie Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie wspierane będą innowacyjne projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, podnoszące konkurencyjność oraz innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwie nowych technologii, które umożliwią wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług i nie są stosowane na świecie dłużej niż 5 lat.

Realizacja projektu powinna przyczynić się do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo innowacyjności oraz konkurencyjności co najmniej na poziomie regionalnym. Warunek ten jest warunkiem dopuszczającym, natomiast, aby projekt uzyskał podczas oceny merytorycznej punkty za poziom odpowiednio innowacyjności bądź konkurencyjności koniecznym jest, aby wdrażane w ramach projektu technologie: ­

- przyczyniały się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali krajowej lub światowej, ­

- wiązały się z wprowadzaniem w przedsiębiorstwie innowacyjności w skali krajowej lub światowej. Nowa technologia wdrażana w ramach projektu powinna stanowić główną oś projektu istotną z punktu widzenia efektywności przedsięwzięcia, wokół której definiowane są inne przewidziane w projekcie wydatki kwalifikowane służące jej uruchomieniu.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.1.3 dofinansowanie na inwestycje udzielane będzie mikroprzedsiębiorstwom, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- ­ 32 000 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* .

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu - minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu:

- minimalna wartość – 40 000 zł

- maksymalna wartość – 7 999 999 zł

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: ­

- 4 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów dotyczących działalności transportowej,

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej),

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów dla mikro- i małych przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej);

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty dotyczące działalności transportowej),

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej),

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej);

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 15 marca 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy al. Monte Cassino 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2012 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

* IZ RPO WZ zastrzega, że wartość dostępnych środków w polskich złotych może ulec zmniejszeniu. Wartość ustalana będzie każdorazowo w dniu podpisania umowy wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr 1.1.3

Rejestr 1.1.3 (13.03.2012)
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców 1.1.3

Wytyczne dla wnioskodawców 1.1.3
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku i instrukcja 1.1.3

Wzór wniosku i instrukcja 1.1.3
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.1.3

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.1.3
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 1.1.3

Kryteria oceny 1.1.3
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie 1.1.3

Wzór umowy o dofinansowanie 1.1.3
rodzaj pliku : zip

Załącznik nr 6 do RPO

Załącznik nr 6 do RPO
rodzaj pliku : zip

Wykaz obszarów wiejskich

Wykaz obszarów wiejskich
rodzaj pliku : zip

Rozporządzenia PROW - demarkacja

Rozporządzenia PROW - demarkacja
rodzaj pliku : zip

Karta oceny formalnej

Karta oceny formalnej 1.1.3
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny merytoryczno-technicznej

Karta oceny merytoryczno-technicznej 1.1.3
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny środowiskowej

Karta oceny środowiskowej 1.1.3
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny ekonomiczno-finansowej

Karta oceny ekonomiczno-finansowej 1.1.3
rodzaj pliku : pdf
2012-02-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania