1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 9 maja 2012 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym

Konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Gospodarka-Innowacje-Technologie Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym TYP PROJEKTÓW III „ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZEJ”

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1 będą wspierane projekty w ramach:

a) TYPU 3: ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZEJ – w ramach którego Organizator ubiega się o dofinansowanie projektu polegającego na zorganizowaniu misji gospodarczych dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw, a następnie przekazuje wsparcie w formie bezzwrotnej poszczególnym uczestnikom misji gospodarczych jako pomoc de minimis. Przedsiębiorcy uczestniczący w misji gospodarczej dofinansowanej w ramach III typu projektów nie są zobowiązani do składania wniosków aplikacyjnych do Wydziału Wdrażania RPO. Szczegółowe zasady udziału w misji w ramach III typu projektów określa Organizator misji.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach projektów TYPU III „ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZEJ” poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym dofinansowanie udzielane będzie następującym typom beneficjentów posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zawartych w Dokumentacji konkursowej: 

- Jednostkom Samorządu Terytorialnego, 

- Instytucjom Otoczenia Biznesu, 

- Instytucjom zrzeszającym przedsiębiorców

pod warunkiem, że w ramach działalności statutowej jednostki te prowadzą działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

• 1 000 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania 

- maksymalna wartość projektu – 500 000 zł 

- maksymalna wartość dofinansowania – 300 000 zł 

- minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych – 20 000 zł 

- maksymalny poziom dofinansowania – 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

W ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1 nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w trybie konkursu otwartego od dnia 14 maja 2012r. do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją IZ RPO WZ. Wyniki oceny będą ogłaszane na bieżąco.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

8. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 1.3.2 typ III

Rejestr zmian 1.3.2 typ III (22.02.2013)
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie 1.3.2 typ III

Wzór umowy o dofinansowanie 1.3.2 typ III
rodzaj pliku : zip

Wzór oraz instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie 1.3.2 Typ III

Wzór oraz instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie 1.3.2 Typ III
rodzaj pliku : zip

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.3.2 Typ III

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.3.2 Typ III
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku 1.3.2 Typ III

Załączniki do wniosku 1.3.2 Typ III
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 1.3.2 Typ III

Kryteria oceny 1.3.2 Typ III
rodzaj pliku : zip

Karta oceny merytoryczno - finansowej - 1.3.2 III

Karta oceny merytoryczno - finansowej - 1.3.2 III
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny formalnej - 1.3.2 III

Karta oceny formalnej - 1.3.2 III
rodzaj pliku : pdf
2012-05-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania