Oś 3 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny formalnej - Konkurs RPOWZ/3.1/2012/1

Dnia 30 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowania projektów w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1 wynosi 67 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór projektów w ramach Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego zakończono 14 maja 2012 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 9 wniosków o dofinansowanie projektów.

Dnia 14 czerwca 2012 r. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną ww. projektów. W wyniku oceny formalnej wyłoniono do dalszej oceny 6 poprawnych formalnie projektów, na łączną kwotę wydatków 406 842 787,14 zł (wartość wydatków kwalifikowanych: 311 957 685,08 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 156 090 979,04 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3 projekty nie spełniły wymogów formalnych i zostały ocenione negatywnie.

Pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna została skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.

Zalaczniki:

1. Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

1. Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
rodzaj pliku : pdf

2. Lista zbiorcza projektów – negatywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

2. Lista zbiorcza projektów – negatywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
rodzaj pliku : pdf
2012-06-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania