Oś 3 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1438/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1 - działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/3.1/2012/1 na dzień ogłoszenia konkursu wynosiła 67 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zastrzeżeniem, że wartość dostępnych środków w polskich złotych może ulec zmniejszeniu. Wartość ustalana będzie każdorazowo w dniu podpisania umowy wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy o dofinansowanie.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/3.1/2012/1 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 65 453 638,60 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/3.1/2012/1. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajduje się projekt, który spełnił kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1. Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej oraz uzyskanego, podczas oceny strategicznej, odsetka procentowego z liczby punktów przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

Projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1, a ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych nie uzyskały dofinansowania, tworzą listę rezerwową. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/3.1/2012/1

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/3.1/2012/1
rodzaj pliku : pdf

2. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/3.1/2012/1.

2. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/3.1/2012/1.
rodzaj pliku : pdf
2012-09-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania