5.1.1 Infrastruktura turystyki

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/5.1.1/2012/1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 15 października 2012 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/5.1.1/2012/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura, rewitalizacja Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu wspierane będą projekty wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego (poza obszarem SOM), podnoszące atrakcyjność województwa poprzez rozwój infrastruktury turystyki, których przedmiotem jest budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury turystyki wodnej (m. in. mola, porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, infrastruktura towarzysząca) Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu muszą być spójne z „Programem rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodniopomorskiego w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego” (przyjętym uchwałą nr 1110/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 września 2008 r.).

Projekt musi być zlokalizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz znajdować się poza obszarem SOM.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach konkursu dofinansowanie na inwestycje udzielane będzie następującym kategoriom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców:

- Jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom;

- Jednostkom organizacyjnym JST;

- Organom administracji rządowej;

- Organizacjom pozarządowym;

- PGL Lasom Państwowym i jego jednostkom organizacyjnym;

- Jednostkom sektora finansów publicznych (pozostałe);

- Parkom Narodowym i Krajobrazowym;

- Przedsiębiorstwom;

- Partnerstwom działającym na podstawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym; utworzone przez wyżej wymienione podmioty;

- Partnerstwom wyżej wymienionych podmiotów.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 4 000 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania - 1 000 000 zł.

Na obszarach objętych PROW:

wartość dofinansowania musi być wyższa niż 500 000 zł na obszarze jednej miejscowości, 

wartość dofinansowania może być niższa niż 500 000 zł w przypadku, gdy Beneficjant nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z działania „Odnowa i rozwój wsi” dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 000 zł, z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 300 000 zł. PLN a kolejny projekt beneficjenta z tej miejscowości zakłada wartość wsparcia przekraczającą 200 000 zł).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach), 

60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w przypadku wystąpienia pomocy publicznej

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, 

15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach), 

40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw 

60 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w przypadku wystąpienia pomocy publicznej

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 29 października 2012 r. do dnia 13 grudnia 2012 r.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy al. Monte Cassino 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2013 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Program rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodniopomorskiego w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego, > pobierz

Zalaczniki:

Rejestr zmian 5.1.1 (13.11.2012)

Rejestr zmian 5.1.1
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców 5.1.1 (13.11.2012)

Wytyczne dla wnioskodawców 5.1.1
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku i instrukcja 5.1.1

Wzór wniosku i instrukcja 5.1.1
rodzaj pliku : zip

Studium wykonalności 5.1.1

Studium wykonalności 5.1.1
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 5.1.1

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 5.1.1
rodzaj pliku : zip

Wzor umowy 5.1.1

Wzór umowy 5.1.1
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 5.1.1

Kryteria oceny 5.1.1
rodzaj pliku : zip

Karty oceny

Karty oceny
rodzaj pliku : zip
2012-10-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania