1.2.2 Infrastruktura B+R

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.2.2/2012/1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 31 października 2012 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs nr RPOWZ/1.2.2/2012/1

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje - Technologie

Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii

Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R

 

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu wspierane będą projekty inwestycyjne obejmujące nabycie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

Priorytetowo traktowane będą projekty, których realizacja będzie ściśle związana z rozwojem sfery badawczo-rozwojowej w dziedzinach mających znaczenie dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach konkursu dofinansowanie udzielane będzie przedsiębiorstwom, posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 12 000 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

a) regionalna pomoc inwestycyjna:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych – mikro, małe przedsiębiorstwa,

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych – średnie przedsiębiorstwa,

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych – duże przedsiębiorstwa,

b) pomoc de minimis:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy:

a) regionalna pomoc inwestycyjna:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych – mikro, małe przedsiębiorstwa,

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych – średnie przedsiębiorstwa,

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych – duże przedsiębiorstwa,

b) pomoc de minimis:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 15 listopada 2012 r. do dnia 24 stycznia 2013 r.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy al. Monte Cassino 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2013 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 1.2.2

Rejestr zmian 1.2.2 (31.12.12)
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców 1.2.2

Wytyczne dla wnioskodawców 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku i instrukcja 1.2.2

Wzór wniosku i instrukcja 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.2.2

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy 1.2.2

Wzór umowy 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 1.2.2

Kryteria oceny 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Wykaz obszarów wiejskich 1.2.2

Wykaz obszarów wiejskich 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Karta oceny formalnej

Karta oceny formalnej
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny zgodności z celami konkursu

Karta oceny zgodności z celami konkursu
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny merytoryczno-technicznej

Karta oceny merytoryczno-technicznej
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny ekonomiczno-finansowej

Karta oceny ekonomiczno-finansowej
rodzaj pliku : pdf

Karta oceny środowiskowej

Karta oceny środowiskowej
rodzaj pliku : pdf
2012-10-31
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania