Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny formalnej - Konkurs RPOWZ/5.1.1/2012/1

Dnia 15 października 2012 r. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 5 Turystyka, kultura, rewitalizacja, Działania 5.1 Infrastruktura turystyczna, Poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.1.1/2012/1 wynosi 4 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór projektów w ramach Poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki zakończono 13 grudnia 2012 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły łącznie 3 wnioski o dofinansowanie projektów.

Dnia 05 lutego 2013 r. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną ww. projektów. W wyniku oceny formalnej wyłoniono do dalszej oceny 3 poprawne formalnie projekty, na łączną kwotę wydatków 6 558 048,27 zł (wartość wydatków kwalifikowanych: 5 767 192,22 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 1 599 390,10 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna została skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej (jeśli dotyczy), ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.

Zalaczniki:

Lista zbiorcza projektów poprawnych formalnie w ramach Poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki.

Lista zbiorcza projektów poprawnych formalnie w ramach Poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki.
rodzaj pliku : pdf
2013-02-12
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania