Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy oraz aktualizacja listy rezerwowej projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 07 lutego 2013 r. zakończona została weryfikacja projektów ocenianych w trybie procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie protestów dla projektów umieszczonych na liście rezerwowej, do ponownej oceny Komisji Oceniającej Projekty (KOP) zostały skierowane 43 projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie wynosi 100 punktów. Przekazane pod obrady KOP projekty otrzymały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów na etapie oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej (50 punktów ze 100 punktów).

Pozytywnie ocenione w ramach procedury odwoławczej wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków całkowitych w wysokości 166 763 077,92 zł (łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 129 273 022,37 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 71 265 347,56 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z uwagi na zakończoną weryfikację projektów skierowanych do ponownej oceny KOP oraz w związku z rezygnacją Wnioskodawcy SDS OPTIC Sp. z o.o. z ubiegania się o dofinansowanie dla projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-129/12 pn. „SDS OPTIC sp. z o.o. – wdrożenie nowych technologii w branży opto-elektronicznej w województwie zachodniopomorskim” umieszczonego na liście rezerwowej ustalonej w ramach przedmiotowego konkursu, uchwałą Nr 219/13 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 lutego 2013 r. podjął decyzję o zaktualizowaniu listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.

Listę rezerwową tworzą projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, a z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na dany konkurs nie otrzymały dofinansowania. Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej przyznanych projektowi przez KOP. Kolejność projektów na liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny KOP.

Zalaczniki:

Lista projektów usuniętych z listy rezerwowej - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/

Lista projektów usuniętych z listy rezerwowej - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1
rodzaj pliku : pdf
2013-02-19
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania