Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny formalnej - Konkurs nr RPOWZ/1.2.2/2012/1

Dnia 31 października 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R - Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii Osi priorytetowej 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.2.2/2012/1 wynosi 12 000 000 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Nabór projektów trwał od dnia 15 listopada 2012 r. do dnia 24 stycznia 2013 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 16 wniosków. W trakcie trwania oceny formalnej jeden projekt został wycofany na prośbę Wnioskodawcy, zatem Wydział Wdrażania RPO zaprzestał jego oceny.

Dnia 6 marca 2013 r. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną ww. projektów. Wnioskodawcom przysługiwało prawo do jednorazowej poprawy dokumentacji aplikacyjnej.

Wynikiem oceny formalnej jest skierowanie do dalszej oceny 13 poprawnych formalnie projektów. 2 projekty nie spełniły wymogów formalnych, a więc zostały ocenione negatywnie.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 22 084 545,69 zł, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 17 924 122,53 zł. Projekty ubiegają się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 10 311 473,51 zł.

Pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna zostanie skierowana do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny zgodności z celami konkursu, środowiskowej (nie dotyczy projektów niestacjonarnych), ekonomiczno – finansowej oraz merytoryczno – technicznej prowadzonej w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Informujemy, iż zgodnie z procedurami wdrażania RPO WZ na lata 2007 – 2013 w ciągu 10 dni roboczych od podpisania przez Dyrektora Wydziału Wdrażania RPO listy zbiorczej projektów ocenionych pod względem formalnym wszyscy Wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oceny ich projektów. W przypadku wyniku negatywnego, w piśmie zostanie zawarte szczegółowe uzasadnienie przyczyny odrzucenia projektu oraz informacja dotycząca możliwości odwołania się od decyzji.

Zalaczniki:

Lista wniosków ocenionych pozytywnie 1.2.2

Lista wniosków ocenionych pozytywnie 1.2.2
rodzaj pliku : pdf

Lista wniosków ocenionych negatywnie 1.2.2

Lista wniosków ocenionych negatywnie 1.2.2
rodzaj pliku : pdf

Lista wniosków wycofanych 1.2.2

Lista wniosków wycofanych 1.2.2
rodzaj pliku : pdf
2013-03-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania