Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny formalnej - Konkurs otwarty nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1, typ projektu III ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZEJ

W odpowiedzi na konkurs otwarty nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1 – Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym dnia 25 marca 2013 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie organizacji branżowej misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw, któremu nadano numer WND-RPZP.01.03.02-32-002/13.

W wyniku weryfikacji projekt został oceniony jako poprawny formalnie, w związku z czym został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytoryczno – finansowej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.

Całkowita wartość projektu i kosztów kwalifikowalnych wynosi 32 160,71 zł. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 19 296,42 zł.

2013-04-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania