Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs nr RPOWZ/1.2.2/2012/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, że pod obrady Komisji Oceniającej Projekty (KOP) w ramach konkursu nr RPOWZ/1.2.2/2012/1 - Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 przekazano 13 poprawnych formalnie projektów.

Dokumentacje aplikacyjne były przedmiotem oceny zgodności z celami konkursu, oceny środowiskowej (nie dotyczy projektów niestacjonarnych), ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R wynosi 100 punktów.

Spośród ww. projektów, 8 spełniło wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie zgodności z celami konkursu, środowiskowej (jeśli dotyczy), ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej oraz uzyskało łącznie co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów) z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej. 5 projektów nie spełniło kryteriów oceny dokonywanej przez KOP oraz zostało wyłączonych z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków całkowitych 14 279 273,27 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 11 526 444,00 zł. Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 6 472 866,40 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

Załącznik nr 1 – Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.2.2/2012/1;

Załącznik nr 1 – Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.2.2/2012/1;
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 2 – Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.2.2/2012/1.

Załącznik nr 2 – Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.2.2/2012/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-08-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania