Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny formalnej - konkurs nr RPOWZ/6.3/2013/1

Dnia 19 września 2013 r. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 6 Rozwój funkcji metropolitalnych, Działania 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.3/2013/1 wynosi 12 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór projektów w ramach Działania 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym zakończono 18 listopada 2013 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 7 wniosków o dofinansowanie projektów.

Dnia 11 grudnia 2013 r. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną ww. projektów. W wyniku oceny formalnej wyłoniono do dalszej oceny 7 poprawnych formalnie projektów, na łączną kwotę wydatków 21 579 295,41 zł (wartość wydatków kwalifikowanych: 17 670 331,83 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 13 252 748,86 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna została skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny środowiskowej (jeśli dotyczy), możliwości wystąpienia pomocy publicznej (jeśli dotyczy), ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisje Oceniające Projekty.

Zalaczniki:

1. Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym.

1. Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym.
rodzaj pliku : pdf
2013-12-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania