2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/2.3/2014/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 27 lutego 2014 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów  Konkurs nr RPOWZ/2.3/2014/1

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2

 
1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 2.3 będzie wspierane przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej niezbędnej do realizacji inwestycji w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym w szczególności:

-        specjalistycznych ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych, prawnych,

-        studiów wykonalności,

-        dokumentacji dotyczącej postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,

-        dokumentacji projektowej, technicznej, projektowo-budowlanej.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 2.3 dofinansowanie udzielane będzie:

-         miastom na prawach powiatu, (Szczecin, Koszalin, Świnoujście) na inwestycje w sektorze drogowym,

-         PKP PLK SA.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

-         12 000 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, iż wnioskowana kwota dofinansowania nie może być większa niż alokacja przeznaczona na realizację konkursu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

W ramach konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1 nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w trybie konkursu otwartego od dnia 14 marca 2014 r. do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją IZ RPO WZ. Wyniki oceny będą ogłaszane na bieżąco.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

8. Informacje dodatkowe
 
Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.
 
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400,
faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.
 

Zalaczniki:

1. Wytyczne dla wnioskodawców 2.3

1. Wytyczne dla wnioskodawców 2.3
rodzaj pliku : pdf

2. Wzór i instrukcja wypełniania wniosku 2.3

2. Wzór i instrukcja wypełniania wniosku 2.3
rodzaj pliku : zip

3. Załączniki do wniosku 2.3

3. Załączniki do wniosku 2.3
rodzaj pliku : zip

4. Kryteria oceny 2.3

4. Kryteria oceny 2.3
rodzaj pliku : zip

5. Wzór umowy o dofinansowanie 2.3

5. Wzór umowy o dofinansowanie 2.3
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny 2.3

Karty oceny 2.3
rodzaj pliku : zip
2014-02-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania