6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/6.4/2014/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 30 kwietnia 2014r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/6.4/2014/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 6.4 wspierane będą następujące typy projektów:

• zakup nowego taboru autobusowego – wyłącznie autobusy spełniające, co najmniej wymogi normy emisji zanieczyszczeń Euro V (w przypadku pojazdów rejestrowanych po 1 stycznia 2014r. Euro VI).

• nabycie nowego lub modernizacja taboru szynowego, w ramach publicznego transportu miejskiego; .

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- Przedsiębiorcy

- Operatorzy świadczący usługi komunikacji miejskiej.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 2 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach działania

– 100 mln PLN w zakresie projektów inwestycyjnych i zakupu taboru.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

– 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 15 maja 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście od dnia 14 maja 2014r. do dnia 30 czerwca 2014r. w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Monte Cassino 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2014 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Zalaczniki:

Rejestr zmian - 6.4 (3.07.2014)

Rejestr zmian - 6.4 (3.07.2014)
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców - 6.4

Wytyczne dla wnioskodawców - 6.4
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 6.4
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 6.4
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny

Kryteria oceny 6.4
rodzaj pliku : zip

Umowa o dofinansowanie Projektu

Umowa o dofinansowanie Projektu
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny 6.4

Karty oceny 6.4
rodzaj pliku : zip
2014-04-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania