Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny formalnej – konkurs otwarty nr RPOWZ/2.3/2014/1

Dnia 27 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1 wynosi 12 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W odpowiedzi na konkurs otwarty nr RPOWZ/2.3/2014/1 dla Działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2 w dniach od 14 marca do 14 kwietnia 2014 r. wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie.

W dniu 7 maja 2014 r. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną przedmiotowych projektów.

W wyniku pozytywnej oceny formalnej 2 projekty, na łączną kwotę wydatków całkowitych 1 906 500,00 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych 1 550 000,00 zł skierowano do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytoryczno-finansowej. Wnioskowana łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 1 162 500,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1 projekt nie spełnił wymogów formalnych i został oceniony negatywnie.

Zalaczniki:

1. Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2.

1. Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2.
rodzaj pliku : pdf

2. Lista zbiorcza projektów – negatywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2.

2. Lista zbiorcza projektów – negatywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2.
rodzaj pliku : pdf
2014-05-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania