6.1.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr nr RPOWZ/6.1.1/2014/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 15 maja 2014 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2014/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 6.1.1 wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, podnoszące atrakcyjność województwa poprzez rozwój infrastruktury turystyki, których przedmiotem jest:

- budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury turystyki wodnej (m. in. mola, porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, infrastruktura towarzysząca) Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

W ramach projektów mogą być współfinansowane projekty mające na celu uzupełnienie infrastruktury marin, portów, przystani w następującym zakresie: 

- infrastruktura miejsc postojowych

- dostęp do mediów (np. wody i energii elektrycznej itp.)

- utwardzane place postojowe dla jachtów

- sanitariaty i pomieszczenia socjalne (pralnie, kuchnie, zaplecza techniczne dla użytkowników)  infrastruktura umożliwiająca odbiór nieczystości i ścieków

- parkingi, ciągi komunikacyjne

- kioski multimedialne

- ogrodzenie portów, przystani i marin

- systemu monitoringu

- wyposażenie obiektów w internet bezprzewodowy

- infrastruktura techniczna – dźwigi i suwnice dla jachtów i łodzi

- tereny rekreacyjne w obrębie portów, przystani i marin (boiska, place zabaw, itp.),

- mała architektura – ławki, wiaty, grille, itp.,

- zakup wyposażenia podnoszącego bezpieczeństwo oraz wyposażenia technicznego portów, marin i przystani Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

- poprawa dostępności infrastruktury portów marin i przystani od strony wody.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie na inwestycje udzielane jest następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu marin, portów:

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- Jednostki organizacyjne JST

, - Organy administracji rządowej,

- Organizacje pozarządowe,

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe), - Parki Narodowe i Krajobrazowe,

- Przedsiębiorstwa,

- Partnerstwa działające na podstawie ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym, utworzone przez wyżej wymienione podmioty, - Partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 

- 3 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu – minimalny /maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu: 500 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych - projekty objęte pomocą de minimis,

- 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych - projekty bez pomocy publicznej – na pozostałych obszarach

- 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych - projekty bez pomocy publicznej - na obszarach wymienionych w załączniku 6 do RPO.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych - projekty objęte pomocą de minimis,

- 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych - projekty bez pomocy publicznej – na pozostałych obszarach,

- 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych - projekty bez pomocy publicznej - na obszarach wymienionych w załączniku 6 do RPO.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 2 czerwca 2014 r. do dnia 1 lipca 2014 r. do godz. 15:00.

 

 Dokumentację można składać osobiście od dnia 2 czerwca 2014 r. do dnia 1 lipca 2014 r. w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Monte Cassino 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2014 r.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Zalaczniki:

Rejestr zmian - 9.6.2014

Rejestr zmian - 9.6.2014
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców 6.1.1

Wytyczne dla wnioskodawców 6.1.1
rodzaj pliku : zip

Wzór i instrukcja wypełniania wniosku 6.1.1

Wzór i instrukcja wypełniania wniosku 6.1.1
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku 6.1.1

Załączniki do wniosku 6.1.1
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 6.1.1

Kryteria oceny 6.1.1
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie 6.1.1

Wzór umowy o dofinansowanie 6.1.1
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny -6.1.1

Karty oceny -6.1.1
rodzaj pliku : zip
2014-05-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania