2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr RPOWZ/2.3/2014/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje o ZAMKNIĘCIU z dniem 18 czerwca 2014 r naboru wniosków o dofinansowanie projektów
konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie 2.3. Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2
 
1. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie
 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1 prowadzony jest w trybie konkursu otwartego do dnia 18 czerwca 2014 r. włącznie.  
 
 
2. Miejsce składania dokumentacji
 
Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania RPO
ul. Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin
 
Data stempla pocztowego musi mieścić się w terminie naboru wniosków.
 
3. Ocena projektów – informacje uzupełniające
 
Wnioski aplikacyjne, które zostaną złożone do terminu wskazanego pkt. 2 oraz wnioski aplikacyjne dotychczas złożone, a które nie zostały skierowane pod obrady Komisji Oceniającej Projekty, zostaną poddane ocenie merytoryczno- finansowej na jednym posiedzeniu Komisji Oceniającej Projekty, które odbędzie się po zamknięciu naboru projektów oraz ich ocenie formalnej.
 
3. Informacje dodatkowe
 
Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.
 
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400,
faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

2014-06-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania