Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny formalnej - Konkurs otwarty nr RPOWZ/2.3/2014/1

Dnia 27 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1 wynosi 12 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W odpowiedzi na konkurs otwarty nr RPOWZ/2.3/2014/1 dla Działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2 w dniach od 26 maja do 2 czerwca 2014 r. wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie. W dniu 13 czerwca 2014 r. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną przedmiotowych projektów.

W wyniku pozytywnej oceny formalnej 3 projekty, na łączną kwotę wydatków całkowitych 4 396 900,00 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych 4 396 900,00, zł skierowano do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytoryczno-finansowej. Wnioskowana łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 3 737 365,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

1. Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2.

1. Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2.
rodzaj pliku : pdf
2014-06-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania