4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr nr RPOWZ/4.1/2014/1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza w dniu 30 czerwca 2014 r.

nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/4.1/2014/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, mające na celu:

a) rozwój i zwiększenie wykorzystania energii wiatrowej obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne wraz z przyłączeniem,

b) rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby własne wraz z przyłączeniem,

c) przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów na wykorzystujące pompy ciepła, obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby własne.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią dofinansowanie udzielane będzie następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców:

• Jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom,

• Jednostkom organizacyjnym jst posiadającym osobowość prawną

• Przedsiębiorstwom komunalnym.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 4 000 000 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - IZ RPO WZ zastrzega, że wartość dostępnych środków w polskich złotych może ulec zmniejszeniu. Wartość ustalana będzie każdorazowo w dniu podpisania umowy wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy o dofinansowanie.

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

1. Dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

- 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych musi stanowić wkład własny.

2. Dla projektów objętych pomocą na podstawie rozporządzenia o pomocy de minimis: Maksymalny poziom dofinansowania projektu na podstawie rozporządzenia o pomocy de minimis wynosi:

- 80% całkowitych wydatków kwalifikowanych,

- 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych musi stanowić wkład własny.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie:

od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 29 sierpnia 2014 r. do godz. 15:00.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy al. Monte Cassino 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2014 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 4.1

Rejestr zmian 4.1
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców - 4.1

Wytyczne dla Wnioskodawców - 4.1
rodzaj pliku : pdf

Załączniki do wytycznych - 4.1

Załączniki do wytycznych - 4.1
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku i i Instrukcja - 4.1

Wzór wniosku i i Instrukcja - 4.1
rodzaj pliku : zip

Sudium Wykonalności - 4.1

Sudium Wykonalności - 4.1
rodzaj pliku : zip

Metodologia - naklady na rezultaty - 4.1

Metodologia - naklady na rezultaty - 4.1
rodzaj pliku : zip

Załaczniki do wniosku - 4.1

Załaczniki do wniosku - 4.1
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny - 4.1

Kryteria oceny - 4.1
rodzaj pliku : zip

wzór umowy o dofinansowanie - 4.1

wzór umowy o dofinansowanie - 4.1
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny - 4.1

Karty oceny - 4.1
rodzaj pliku : zip
2014-06-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania