4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią

Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2014/1.

Aby prawidłowo obliczyć limit pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), należy wziąć pod uwagę stopień powiązania kapitałowego i osobowego pomiędzy podmiotami. Rozporządzenie to definiując pojęcie „jednego przedsiębiorstwa” wskazuje na takie jednostki gospodarcze, które są powiązane co najmniej jednym ze wskazanych w art. 2 ust. 2 stosunków, tj.:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego innej jednostki gospodarczej;

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych. Wyjątkiem stosowania ww. definicji jest szczególna sytuacja, kiedy jednostki gospodarcze powiązane są ze sobą wyłącznie kontrolą przez ten sam organ publiczny, o ile każda z tych jednostek posiada niezależne uprawnienia decyzyjne (preambuła pkt 4.). Dlatego, jeżeli o pomoc de minimis zamierza ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego (jst), to przy określaniu dopuszczalnego pułapu tej pomocy należy uwzględnić również pomoc otrzymaną przez podmioty z nią powiązane. Jest to przypadek, kiedy jst należy traktować jak przedsiębiorstwo posiadające spółki zależne. Jeżeli natomiast o pomoc ubiega się spółka zależna od jst to nie ma obowiązku badania tych zależność w odniesieniu do pozostałych spółek zależnych od tej jst.

2014-08-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania