Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny formalnej: konkurs RPOWZ/5.1.1/2014/1

Dnia 15 maja 2014 r. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.1.1/2014/1 wynosi 3 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór projektów w ramach Poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki zakończono 01 lipca 2014 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 6 wniosków o dofinansowanie projektów.

Dnia 07 sierpnia 2014 r. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną ww. projektów. W wyniku oceny formalnej wyłoniono do dalszej oceny 5 poprawnych formalnie projektów, na łączną kwotę wydatków 3 008 238,45 zł (wartość wydatków kwalifikowanych: 2 526 878,70 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 1 739 935,92 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1 projekt nie spełnił wymogów formalnych i został oceniony negatywnie.

Pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna została skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisje Oceniające Projekty.

Zalaczniki:

1. Lista zbiorcza projektów poprawnych formalnie w ramach konkursu nr RPOWZ/5.1.1/2014/1

1. Lista zbiorcza projektów poprawnych formalnie w ramach konkursu nr RPOWZ/5.1.1/2014/1
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów negatywnie ocenionych formalnie – konkurs nr RPOWZ/5.1.1/2014/1.

Lista projektów negatywnie ocenionych formalnie – konkurs nr RPOWZ/5.1.1/2014/1.
rodzaj pliku : pdf
2014-08-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania