Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny formalnej: konkurs RPOWZ/2.1.2/2014/1

Dnia 29 maja 2014 r. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.2/2014/1 wynosi 4 000 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór projektów w ramach Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa zakończono 28 lipca 2014 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły łącznie 3 wnioski o dofinansowanie projektów.

Dnia 10 września 2014 r. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną ww. projektów.

W wyniku oceny formalnej wyłoniono do dalszej oceny 2 poprawne formalnie projekty, na łączną kwotę wydatków 5 801 487,00 zł (wartość wydatków kwalifikowanych: 5 800 872,00 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 4 350 654,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1 projekt nie spełnił wymogów formalnych i został oceniony negatywnie.

Pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna została skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.

Zalaczniki:

1. Lista zbiorcza projektów poprawnych formalnie – Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.

1. Lista zbiorcza projektów poprawnych formalnie – Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.
rodzaj pliku : pdf

2. Lista zbiorcza projektów niepoprawnych formalnie – Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

2. Lista zbiorcza projektów niepoprawnych formalnie – Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa
rodzaj pliku : pdf
2014-09-12
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania