Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1740/14 z dnia 1 października 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1 – Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej wniosków, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/6.4/2014/1 wynosiła 2 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla przedmiotowego konkursu nie wyznaczono rezerwy finansowej.

Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano pięć poprawnych formalnie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał oceny strategicznej projektów zweryfikowanych pozytywnie przez KOP. Ocena strategiczna obejmowała weryfikację stopnia realizacji celów Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Ostateczną ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej oraz uzyskanego, podczas oceny strategicznej, odsetka procentowego z liczby punktów przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

Decyzja o dofinansowaniu projektu spełniającego wszystkie kryteria określone w dokumentacji konkursowej, znajdującego się na pierwszym miejscu listy rankingowej, była poprzedzona uchwałą nr 1739/14, którą Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył alokację dla konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 2 588 590,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1, a ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych nie uzyskały dofinansowania, tworzą listę rezerwową. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zalaczniki:

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/6.4/2014/1;

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/6.4/2014/1;
rodzaj pliku : pdf

2. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/6.4/2014/1.

2. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/6.4/2014/1.
rodzaj pliku : pdf
2014-10-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania