Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny formalnej: konkurs RPOWZ/4.1/2014/1

Dnia 30 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2014/1 wynosi 4 000 000,00 zł z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego – zastrzec należy, że wartość dostępnych środków w polskich złotych może ulec zmniejszeniu. Wartość ustalana będzie każdorazowo w dniu podpisania umowy wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy o dofinansowanie.

Nabór projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2014/1 dla Działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią zakończono 29 sierpnia 2014 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 7 wniosków o dofinansowanie projektów.

Dnia 15 października 2014 r. Wydział Wdrażania RPO zakończył ocenę formalną ww. projektów. W wyniku oceny formalnej wyłoniono do dalszej oceny 6 poprawnych formalnie projektów, na łączną kwotę wydatków całkowitych 4 224 879,55 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 3 870 439,61 zł. Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 3 289 873,09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku 1 projektu Wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie w trakcie oceny formalnej.

Pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna została skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej (jeśli dotyczy), ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.

Zalaczniki:

Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.

Lista zbiorcza projektów – pozytywny wynik oceny formalnej w ramach Działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.
rodzaj pliku : pdf

Projekt, dla którego Wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.

Projekt, dla którego Wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.
rodzaj pliku : pdf
2014-10-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania