Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny projektu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap I Glinki - Wałcz

Dnia 29 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym w ramach Osi priorytetowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa. W ramach poddziałania 2.1.1 dofinansowanie na inwestycje udzielane jest jednemu beneficjentowi – Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, w którego imieniu projekty realizował będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

24 lipca 2013 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek o dofinansowanie nr WND-RPZP.02.01.01-32-003/13 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap I Glinki - Wałcz” na kwotę dofinansowania 13 850 000,00 zł z EFRR.

Ww. projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

29 sierpnia 2013 r. zakończony został drugi etap oceny przedmiotowego projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno – finansowej oraz merytoryczno – technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 50 punktów. Oceniony projekt otrzymał 88,5 pkt. (88,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

3 września 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ na lata 2007 – 2013, podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap I Glinki - Wałcz” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
 
Całkowita
wartość projektu
 
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie
z RPO WZ (EFRR)
Województwo Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap I Glinki - Wałcz
15 750 000,00 zł
13 850 000,00 zł
13 850 000,00 zł

2013-09-12
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania