Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny projektu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168

Dnia 29 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym w ramach Osi priorytetowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

W ramach poddziałania 2.1.1 dofinansowanie na inwestycje udzielane jest jednemu beneficjentowi – Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, w którego imieniu projekty realizował będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

4 października 2013 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek o dofinansowanie nr WND-RPZP.02.01.01-32-004/13 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” na kwotę dofinansowania 24 550 000,00 zł z EFRR. Ww. projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

13 listopada 2013 r. zakończony został drugi etap oceny przedmiotowego projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno – finansowej oraz merytoryczno – technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 50 punktów. Oceniony projekt otrzymał 88,00 pkt. (88,00% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

21 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ na lata 2007 – 2013, podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
 
Całkowita
wartość projektu
 
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie
z RPO WZ (EFRR)
Województwo Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168
29 082 967,00 zł
24 550 000,00 zł
24 550 000,00 zł

2013-12-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania