Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny projektów „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II Machliny-Glinki” i „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap III Czaplinek – Machliny”

WYNIK OCENY
Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa
WND-RPZP.02.01.01-32-001/15
WND-RPZP.02.01.01-32-002/15

Dnia 29 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym w ramach Osi priorytetowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

W ramach poddziałania 2.1.1 dofinansowanie na inwestycje udzielane jest jednemu beneficjentowi – Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, w którego imieniu projekty realizował będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Dnia 25 czerwca 2015 r. wpłynęły do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dwa wnioski o dofinansowanie nr:

  • WND-RPZP.02.01.01-32-001/15 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II Machliny-Glinki”
  • WND-RPZP.02.01.01-32-002/15 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap III Czaplinek – Machliny”

 Ww. projekty zostały zweryfikowane pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

Dnia 8 lipca 2015 r. zakończony został drugi etap oceny przedmiotowych projektów. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno – finansowej oraz merytoryczno – technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 50 punktów. Ocenione projekty otrzymały następującą punktację:

  • wniosek nr WND-RPZP.02.01.01-32-001/15 – 79,00 pkt. (79,00% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen)
  • wniosek nr WND-RPZP.02.01.01-32-002/15 – 75,00 pkt. (75,00% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen)

oraz zostały rekomendowane do dofinansowania.

 Dnia 14 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako IZ RPO WZ na lata 2007 – 2013, podjął uchwały w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II Machliny-Glinki” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap III Czaplinek – Machliny” realizowanych w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie z RPO WZ (EFRR)
Województwo Zachodniopomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II Machliny-Glinki 28 803 238,00 zł 27 127 301,29 zł 27 127 301,29 zł
Województwo Zachodniopomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap III Czaplinek – Machliny 16 500 000,00 zł 15 332 552,44 zł 15 332 552,44 zł

2015-07-31
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania