Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny projektu pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym"

Dnia 4 września 2009 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym
w ramach Osi priorytetowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.7 Regionalny transport kolejowy, Schemat B Tabor kolejowy.

W ramach poddziałania 2.1.7 dofinansowanie na inwestycje udzielane jest jednemu beneficjentowi –Województwu Zachodniopomorskiemu.

Dnia 9 października 2015 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek o dofinansowanie nr WND-RPZP.02.01.07-32-001/15 pn. „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” na kwotę dofinansowania 36 435 000,00 zł z EFRR.

Ww. projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.7 Regionalny transport kolejowy, Schemat B Tabor kolejowy.

Dnia 6 listopada 2015 r. zakończony został drugi etap oceny przedmiotowego projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno – finansowej oraz merytoryczno – technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.7 Regionalny transport kolejowy, Schemat B Tabor kolejowy, wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 50 punktów. Oceniony projekt otrzymał 70,50 pkt. (70,50%
z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 10 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ na lata 2007 – 2013, podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” realizowanego
w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.7 Regionalny transport kolejowy, Schemat B Tabor kolejowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

 

Całkowita
wartość projektu

 

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie
z RPO WZ (EFRR)

Województwo Zachodniopomorskie

Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

44 815 050,00 zł

36 435 000,00 zł

36 435 000,00 zł

2015-11-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania