Oś 6 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu: „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu”

Dnia 15 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym w ramach Osi priorytetowej 6. Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym.

Dnia 22 maja 2014 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” (nr wniosku WND-RPZP.06.01.02-32-001/14) na kwotę dofinansowania 967 258,30 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ww. projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym.

Dnia 04.07.2014 r. zakończony został drugi etap oceny przedmiotowego projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno – finansowej oraz merytoryczno – technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym wynosi 80 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 40 punktów. Oceniony projekt otrzymał 72,25 pkt. oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 29 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ na lata 2007 – 2013, podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Województwo Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu

Całkowita wartość projektu: 967 258,30 zł

Wydatki kwalifikowalne: 967 258,30 zł

Dofinansowanie z RPO WZ (EFRR) 967 258,30 zł

2014-08-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania