Oś 1 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu pn. Misje eksportowe - etap VI

Dnia 09 maja 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym w ramach Osi priorytetowej 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym.

Dnia 19 sierpnia 2015 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek o dofinansowanie Województwa Zachodniopomorskiego – Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów pn. „Misje eksportowe - etap VI” na kwotę dofinansowania 230 400,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym.

Dnia 2 września 2015 r. zakończony został drugi etap oceny przedmiotowego projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny merytoryczno – finansowej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach przedmiotowego poddziałania wynosi 60 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 30 punktów. Oceniony projekt otrzymał 59,00 pkt. – 98,33% maksymalnej liczby punktów oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 15 września 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako IZ RPO WZ podjął uchwałę nr 1415/15 w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Misje eksportowe – etap VI” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy Województwo Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Tytuł projektu Misje eksportowe - etap VI
Całkowita wartość projektu 230 400,00 zł
Wydatki kwalifikowalne 230 400,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR 230 400,00 zł

2015-09-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania