2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym - nr RPOWZ/2.1.5/2013

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Dnia 22 kwietnia 2013 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym nr PROJEKTY SYSTEMOWE - RPOWZ/2.1.5/2013 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa Poddziałanie 2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach naboru nr PROJEKTY SYSTEMOWE - RPOWZ/2.1.5/2013 wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie (w tym rozbudowie, odbudowie, nadbudowie), przebudowie, modernizacji ogólnodostępnej infrastruktury portów morskich i rzecznych.

Projekty mogą w szczególności polegać na:

1) budowie lub przebudowie:

- basenów portowych,

- kanałów portowych,

- falochronów portowych,

- wejść do portów,

- torów wodnych,

- przejść żeglownych,

- ogólnodostępnych dróg kołowych i kolejowych w portach;

2) przebudowie brzegów rzecznych, wraz z robotami pogłębiarskimi;

3) zakupie lub modernizacji taboru, sprzętu i wyposażenia związanego z poprawą stanu bezpieczeństwa żeglugi;

4) zakupie lub modernizacji taboru, sprzętu i wyposażenia związanego z poprawą stanu bezpieczeństwa żeglugi.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach naboru nr PROJEKTY SYSTEMOWE - RPOWZ/2.1.5/2013 dofinansowanie udzielane będzie:

- Województwu Zachodniopomorskiemu oraz jednostkom mu podległym

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 4 500 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

- 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków systemowych prowadzony jest w sposób ciągły od dnia 22 kwietnia 2013 r. do wyczerpania zaplanowanej alokacji.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia naboru

Nabór wniosków systemowych prowadzony jest w sposób ciągły od 22 kwietnia 2013 r. do wyczerpania zaplanowanej alokacji.

8. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 2.1.5

Rejestr zmian 2.1.5
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne i załączniki - 2.1.5

Wytyczne i załączniki - 2.1.5
rodzaj pliku : zip

Wniosek i instrukcja - 2.1.5

Wniosek i instrukcja - 2.1.5
rodzaj pliku : zip

Załączniki - 2.1.5

Załączniki - 2.1.5
rodzaj pliku : zip

Kryteria - 2.1.5

Kryteria - 2.1.5
rodzaj pliku : zip

Studium wykonalności - 2.1.5

Studium wykonalności - 2.1.5
rodzaj pliku : zip

Wzór decyzji - 2.1.5

Wzór decyzji - 2.1.5
rodzaj pliku : 1

Karty oceny 2.1.5

Karty oceny 2.1.5
rodzaj pliku : zip
2013-04-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania