Oś 6 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej"

Dnia 4 września 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym w ramach Osi priorytetowej 6. Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.8 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dnia 20 maja 2015 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek o dofinansowanie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej” na kwotę dofinansowania: 569 105,69 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ww. projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach Działania 6.8 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6.

Dnia 10 lipca 2015 r. zakończony został drugi etap oceny przedmiotowego projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny merytoryczno – finansowej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Działania 6.8 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6 wynosi 80 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 40 punktów. Oceniony projekt otrzymał 63 pkt. oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 29 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ na lata 2007 – 2013, podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej” w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach Działania 6.8 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy    Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Tytuł projektu    Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej
Całkowita wartość projektu    700 000,00 zł
Wydatki kwalifikowalne    569 105,69 zł
Dofinansowanie z RPO WZ (EFRR)    569 105,69 zł

2015-08-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania