Oś 6 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"

Dnia 4 września 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym w ramach Osi priorytetowej 6. Rozwój funkcji metropolitalnych, Działania 6.8 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dnia 11 sierpnia 2015 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek o dofinansowanie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” na kwotę dofinansowania 415 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ww. projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach Działania 6.8 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6.

Dnia 4 września 2015 r. zakończony został drugi etap oceny przedmiotowego projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny merytoryczno – finansowej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach Działania 6.8 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6 wynosi 80 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej liczby punktów wynosi 40 punktów. Oceniony projekt otrzymał 60 punktów oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 15 września 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach Działania 6.8 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy     Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Tytuł projektu     Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Całkowita wartość projektu     510 450,00 zł
Wydatki kwalifikowalne     415 000,00 zł
Dofinansowanie z RPO WZ (EFRR)     415 000,00 zł

2015-09-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania