4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym – nr RPOWZ/4.5.1/2014

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Dnia 30 czerwca 2014 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym nr PROJEKTY SYSTEMOWE - RPOWZ/4.5.1/2014

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach naboru nr PROJEKTY SYSTEMOWE - RPOWZ/4.5.1/2014 wspierane będą operacje zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego mające na celu zwiększanie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (wraz z niezbędnym oznakowaniem tras edukacyjno-turystycznych w Parkach Krajobrazowych).

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach naboru nr PROJEKTY SYSTEMOWE - RPOWZ/4.5.1/2014 dofinansowanie udzielane będzie Województwu Zachodniopomorskiemu oraz jednostkom mu podległym.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 4 200 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu: Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, iż wnioskowana kwota dofinansowania nie może być większa niż alokacja przeznaczona na realizację konkursu, którego dotyczą przedmiotowe wytyczne.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków systemowych prowadzony jest w sposób ciągły od 30 czerwca 2014 r. do wyczerpania zaplanowanej alokacji.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

7. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 4.5.1 - 24.12.2014

Rejestr zmian 4.5.1
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców - 4.5.1

Wytyczne dla Wnioskodawców - 4.5.1
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku i Instrukcja - 4.5.1

Wzór wniosku i Instrukcja - 4.5.1
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku - 4.5.1

Załączniki do wniosku - 4.5.1
rodzaj pliku : zip

Studium wykonalności - 4.5.1

Studium wykonalności - 4.5.1
rodzaj pliku : zip

Kyteria oceny - 4.5.1

Kyteria oceny - 4.5.1
rodzaj pliku : zip

wzór decyzji o dofinasowaniu - 4.5.1

wzór decyzji o dofinasowaniu - 4.5.1
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny - 4.5.1

Karty oceny - 4.5.1
rodzaj pliku : zip
2014-06-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania