3.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym - nr RPOWZ/3.3/2014

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
jako
Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Dnia 14 listopada 2014 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym
nr PROJEKTY SYSTEMOWE - RPOWZ/3.3/2014
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie 3.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach naboru nr PROJEKTY SYSTEMOWE - RPOWZ/3.3/2014 będzie wspierane przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym w szczególności:

    -studiów wykonalności, biznes planów,
    -dokumentacji dotyczącej postępowania oceny oddziaływania na środowisko,
    -dokumentacji projektowej, technicznej, projektowo-budowlanej.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach naboru nr PROJEKTY SYSTEMOWE - RPOWZ/3.3/2014 dofinansowanie udzielane będzie:

    Województwu Zachodniopomorskiemu oraz jednostkom mu podległym

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

400 000 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu: Nie przewiduje się minimalnych/maksymalnych wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, iż wnioskowana kwota dofinansowania nie może być większa niż alokacja przeznaczona na realizację konkursu, którego dotyczą przedmiotowe wytyczne.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków systemowych prowadzony jest w sposób ciągły od dnia 17 listopada 2014 r. do wyczerpania zaplanowanej alokacji.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania RPO
ul. Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia naboru

Nabór wniosków systemowych prowadzony jest w sposób ciągły od 17 listopada 2014 r. do wyczerpania zaplanowanej alokacji.

8. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

Zalaczniki:

Kryteria oceny - 3.3

Kryteria oceny - 3.3
rodzaj pliku : pdf

Wzór wniosku i instrukcja - 3.3

Wzór wniosku i instrukcja - 3.3
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku - 3.3

Załączniki do wniosku - 3.3
rodzaj pliku : zip

Wytyczne dla Wnioskodawców - 3.3

Wytyczne dla Wnioskodawców - 3.3
rodzaj pliku : pdf

Wzór decyzji - 3.3

Wzór decyzji - 3.3
rodzaj pliku : pdf

Rejestr zmian - 3.3

Rejestr zmian - 3.3
rodzaj pliku : pdf
2014-11-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania