Oś 4 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu: Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I

Dnia 30 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym w ramach Osi priorytetowej 4 Infrastruktura ochrony środowiska, działanie 4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000).

W ramach naboru nr RPOWZ/4.5.1/2014 - TRYB SYSTEMOWY dofinansowanie na inwestycje udzielane jest Województwu Zachodniopomorskiemu oraz jednostkom mu podległym.

30 grudnia 2014 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek o dofinansowanie nr WND-RPZP.04.05.01-32-001/14 pn. „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I” na kwotę dofinansowania 4 197 346,06 zł z EFRR.

Ww. projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000).

Dnia 2 lutego 2015 r. zakończony został drugi etap oceny przedmiotowego projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno – finansowej oraz merytoryczno – technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 50 punktów. Oceniony projekt otrzymał 84 pkt (84,00% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 4 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ na lata 2007 – 2013, podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Województwo Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I”

Całkowita wartość projektu: 4 197 346,06 zł

Wydatki kwalifikowalne: 4 197 346,06 zł

Dofinansowanie z RPO WZ (EFRR): 4 197 346,06 zł

2015-02-05
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania