Oś 3 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu: „Wsparcie prac przygotowawczych do budowy projektu systemowego „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

Dnia 14 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - Działanie 3.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3.

W ramach naboru PROJEKTY SYSTEMOWE - RPOWZ/3.3/2014 dofinansowanie udzielane jest Województwu Zachodniopomorskiemu oraz jednostkom mu podległym.

Dnia 10 grudnia 2014 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek o dofinansowanie nr WND-RPZP.03.03.00-32-001/14 pn. „Wsparcie prac przygotowawczych do budowy projektu systemowego „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego””. Ww. projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach działania 3.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3.

Dnia 9 stycznia 2015 r. zakończony został drugi etap oceny przedmiotowego projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny merytoryczno – finansowej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 3.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3. wynosi 80 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 40 punktów. Oceniony projekt otrzymał 72,00 pkt. (90,00% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 10 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ na lata 2007 – 2013, podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Wsparcie prac przygotowawczych do budowy projektu systemowego „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach działania 3.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy: Województwo Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: „Wsparcie prac przygotowawczych do budowy projektu systemowego „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

Całkowita wartość projektu: 535 050,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 535 050,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ (EFRR): 535 050,00 zł

2015-02-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania