Wiadomości zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie: Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych w ramach RPO WZ

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego planuje zorganizować dwa, dwudniowe szkolenie zamknięte dla pracowników Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Wydziału Wdrażania Regionalnego Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu:

Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych w ramach RPO WZ

Zakres tematyczny szkolenia:

Dzień I - wykłady

• Przepisy dotyczące nieprawidłowości, kwalifikowalności, finansowania i kontroli projektów w perspektywie finansowej 2007-2013,

• System informowania o nieprawidłowościach finansowych w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych;

• Wymogi dotyczące systemu informowania o nieprawidłowościach określone w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

• System instytucjonalny dotyczący wykrywania nieprawidłowości – uwaga na instytucje kontrolne z ramienia Komisji Europejskiej;

• Kwalifikowalność kosztów – nadużycia i nieprawidłowości;

• VAT nieprawidłowość czy koszt niekwalifikowalny – np. w sytuacji gdy beneficjent miał VAT kwalifikowalny natomiast w trakcie realizacji projektu okazuje się, że VAT może odzyskać.

• Od którego momentu nalicza się odsetki – np. moment podpisania protokołu, decyzja administracyjna czy np. Wezwanie do zwrotu?

• Sposób wyliczania kwot nieprawidłowości wykrytych przy stosowaniu Ustawy pzp; • Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;

• Różnice między nieprawidłowością a uchybieniem;

• Wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe;

• Współpraca z organami ścigania – m.in. sposób powiadamiania, prawa i obowiązki stron postępowania, reprezentowanie IZ RPO WZ w sprawie (rola KRP, osób sporządzających informację o wystąpieniu nieprawidłowości, osób informujących organy ścigania);

• Nieprawidłowości podlegające i niepodlegające raportowaniu;

• Zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu;

• Możliwość odstąpienia od przekazania sprawy do organów ścigania;

• Poświadczenia nieprawdy – czy zawsze do prokuratury?

• Podległość służbowa w procesie raportowania nieprawidłowości;

• Kiedy występować z informacją o wystąpieniu nieprawidłowości – czy zaraz po wykryciu, czy po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym;

• Kiedy wypełniać Rejestr obciążeń na projekcie w KSI – moment wykrycia i wyliczenia kwoty nieprawidłowości (wezwanie do zwrotu), moment po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym (np. decyzja administracyjna);

• Schemat przepływu informacji o nieprawidłowościach;

Dzień II - warsztaty

• Ćwiczenia dotyczące właściwego sporządzania raportu o nieprawidłowości;

• Warsztaty w sporządzaniu przykładowej informacji o występowaniu nieprawidłowości zgodnie z wzorem zamieszczonym w Instrukcji Wykonawczej;

• Wskazanie konkretnych przykładów działań Beneficjenta, które mogą spowodować szkodę w budżecie UE i powinny być traktowane jako nieprawidłowość;

• Jak oceniać nieprawidłowości w sytuacji gdy prawo w danym zakresie posiada luki, a doktryna i judykatura nie wypracowały jednolitego stanowiska;

Zakres tematyczny szkolenia powinien odnosić się do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz w ujęciu Narodowej Strategii Spójności

Liczba uczestników szkolenia:

od 40 do 60 osób

Cel przedsięwzięcia:

Umiejętności nabyte podczas szkolenia przez pracowników Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Wydziału Wdrażania Regionalnego Programem Operacyjnym będą wykorzystane podczas prac związanych z realizacją procesu zarządzania i wdrażania funduszy unijnych.

Adresaci szkolenia:

Urzędnicy zajmujący się przede wszystkim kontrolą, raportowaniem oraz zagadnieniami finansowymi realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin:

Ramowy czas przeprowadzenia szkolenia: 37 i 38 tydzień 2012 r. (proszę o wskazanie kilku terminów)

Miejsce szkolenia:

Szczecin: siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Metody szkolenia:

Szkolenie typu warsztatowego z elementami studiów przypadku.

Grupy szkoleniowe:

od 25 do 35 osób.

Zamawiający zapewnia sale wykładowe ze sprzętem multimedialnym oraz poczęstunek w trakcie szkolenia. Nie pokrywa kosztów podroży, noclegu oraz diety wykładowców.

Proponowana cena powinna obejmować koszt szkolenia, koszty zakwaterowania i diety wykładowców a także druk materiałów i certyfikatów oraz Oferta powinna zawierać:

a. Informacje nt. Eksperta/trenera prowadzących szkolenie (CV), w tym wskazujące na doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o wskazanej tematyce, poświadczone przynajmniej jedną rekomendacją/referencją.

b. Informacje nt. dotychczasowego doświadczenia firmy szkoleniowej w zakresie tematyki danego szkolenia, poświadczone przynajmniej jedną rekomendacją/referencją*.

c. Program przedmiotowego szkolenia, zawierający planowane techniki prowadzenia zajęć oraz metody dydaktyczne zaplanowane w trakcie szkolenia;

do wykonawcy należy wskazanie jak najbardziej optymalnego wykorzystania dni szkoleniowych.

d. Propozycję terminów szkolenia.

e. Koszt całkowity szkolenia brutto oraz koszt jednostkowy (dla jednej grupy szkoleniowej do 35 osób) - w zależności od potrzeb istnieje możliwość zwiększenia liczby grup szkoleniowych.

* Rekomendacje/Referencje są pisemną pozytywną opinią, wystawianą przez zleceniodawców szkoleń, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Każda z rekomendacji/referencji musi być wystawiona przez innego zleceniodawcę.

Kryterium wyboru oferty:

Państwa oferta zostanie poddana ocenie, przez komisję złożoną z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Oferta zostanie oceniona według następujących kryteriów:

1. Cena (oferta może uzyskać maksymalnie 50% punktów całkowitej oceny): 0-50 pkt – najniższa oferta cenowa uzyskuje najwyższą ocenę obliczana wg wzoru:

                                                             cena najniższa

liczba punktów oferty ocenianej = ----------------------- x 50 % x 100

                                                       cena oferty ocenianej

2. Doświadczenie Eksperta/trenera w zakresie tematyki szkolenia, oceniane liczbą przeprowadzonych szkoleń; (oferta może uzyskać maksymalnie 30% punktów całkowitej oceny): 0-30 pkt; (zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia referencji trenera u zleceniodawcy szkolenia):

• 1 do 5 szkoleń: 10 pkt;

• 6 do 10 szkoleń: 20 pkt;

• 11 do 15 szkoleń: 30 pkt;

3. Ocena dotychczasowego doświadczenia firmy pod kątem przeprowadzonych wcześniej szkoleń z tematyki ww. szkolenia (oferta może uzyskać maksymalnie 20% punktów całkowitej oceny): 0-20 pkt.

• 1 do 5 szkoleń: 5 pkt;

• 6 do 10 szkoleń: 10 pkt;

• 11 do 15 szkoleń: 15 pkt;

• 16 do 20 szkoleń i więcej szkoleń: 20 pkt;

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zleceniodawca, na kilka dni przed terminem planowanego szkolenia, zastrzega sobie możliwość przeprowadzania konsultacji z trenerem prowadzącym szkolenie w celu przeanalizowania możliwości zmian zakresu tematycznego szkolenia.

Jeżeli Państwa oferta będzie niekompletna nie zostanie poddana ocenie ze względów formalnych

Uprzejmie prosimy o przesłanie ofert w wersji elektronicznej (maksymalna wielkość poczty nie powinna przekraczać 8 MB, w przypadku większej pojemności konieczne jest podzielenie na kilka osobnych maili) na adres: kgarczynski@wzp.pl

lub złożenie ofert w siedzibie Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, pokój nr 419, z dopiskiem na kopercie: „Oferta Szkoleniowa” w terminie do dnia 28 sierpnia 2012 r. do godz. 10.00.

konieczne jest każdorazowo potwierdzenie telefoniczne odbioru oferty u zleceniodawcy

2012-08-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania