Wiadomości zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie: Kwalifikowalność wydatków w okresie programowania 2007-2013

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego planuje zorganizować dwa, dwudniowe szkolenie zamknięte dla pracowników Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Wydziału Wdrażania Regionalnego Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu:

Kwalifikowalność wydatków w okresie programowania 2007-2013

Zakres tematyczny szkolenia:

Dzień I – wykłady

• Podstawy prawne kwalifikowalności (prawo unijne i krajowe);

• Zasięg terytorialny i ramy czasowe kwalifikowalności;

• Ogólne zasady kwalifikowalności;

• Rodzaje kosztów kwalifikowanych zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi:

- zakup nieruchomości, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- wkład niepieniężny,

- amortyzacja, 

- podatek VAT, 

- koszty ogólne,

- koszty dokumentacji, 

- leasing,

- opłaty finansowe, koszty doradztwa, 

- Cross-financing,

- kwoty zatrzymane, 

- pozostałe koszty.

• Specyficzne regulacje w zakresie kwalifikowalności dla poszczególnych krajowych programów operacyjnych;

• Koszty niekwalifikowalne;

• Ocena kwalifikowalności kosztów;

• Dokumentowanie wydatków projektu;

• Najczęściej popełniane błędy oraz ich konsekwencje.

Dzień II – warsztaty

• Kiedy VAT może być uznany za kwalifikowalny i czy zmiana rodzaju prowadzonej działalności po zakończeniu realizacji projektu może wpłynąć na jego kwalifikowalność? + kwestia weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT (etapy: aplikowania, oceny formalnej, oceny dokonywanej przez KOP, oceny formalno-prawnej, kontroli, po zakończeniu projektu – w okresie trwałości, po tym okresie);

• Kwalifikowalność kosztów osobowych (warunki);

• Kwalifikowalność wydatków w ramach inicjatyw wspólnotowych (JEREMIE, JESSICA) w tym z wyszczególnieniem wydatków na mieszkalnictwo;

• Kwalifikowalność podatku VAT;

• Kwalifikowalność wydatków związanych z cross-financingiem;

• Kwalifikowalności wydatków w Pomocy Technicznej;

• Kwalifikowanie wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w kontekście „zerowej” stawki VAT dla szkoleń finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych (jakie dokładanie formy podnoszenia kwalifikacji podlegają takiej stawce VAT a co za tym idzie są wydatkami kwalifikowalnymi np. czy udział w konferencji, seminarium również podlega takiemu „ovatowaniu”).

Zakres tematyczny szkolenia powinien odnosić się do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz w ujęciu Narodowej Strategii Spójności

Liczba uczestników szkolenia:

od 40 do 60 osób

Cel przedsięwzięcia:

Umiejętności nabyte podczas szkolenia przez pracowników Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Wydziału Wdrażania Regionalnego Programem Operacyjnym będą wykorzystane podczas prac związanych z realizacją procesu zarządzania i wdrażania funduszy unijnych.

Adresaci szkolenia:

Urzędnicy zajmujący się przede wszystkim kontrolą, raportowaniem oraz zagadnieniami finansowymi realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin:

Ramowy czas przeprowadzenia szkolenia: 37 i 38 tydzień 2012 r. (proszę o wskazanie kilku terminów)

Miejsce szkolenia:

Szczecin: siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Metody szkolenia:

Szkolenie typu warsztatowego z elementami studiów przypadku. Grupy szkoleniowe: od 20 do 35 osób.

Zamawiający zapewnia sale wykładowe ze sprzętem multimedialnym oraz poczęstunek w trakcie szkolenia. Nie pokrywa kosztów podroży, noclegu oraz diety wykładowców.

Proponowana cena powinna obejmować koszt szkolenia, koszty zakwaterowania i diety wykładowców a także druk materiałów i certyfikatów oraz

Oferta powinna zawierać:

a. Informacje nt. Eksperta/trenera prowadzących szkolenie (CV), w tym wskazujące na doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o wskazanej tematyce, poświadczone przynajmniej jedną rekomendacją/referencją.

b. Informacje nt. dotychczasowego doświadczenia firmy szkoleniowej w zakresie tematyki danego szkolenia, poświadczone przynajmniej jedną rekomendacją/referencją*.

c. Program przedmiotowego szkolenia, zawierający planowane techniki prowadzenia zajęć oraz metody dydaktyczne zaplanowane w trakcie szkolenia; do wykonawcy należy wskazanie jak najbardziej optymalnego wykorzystania dni szkoleniowych.

d. Propozycję terminów szkolenia.

e. Koszt całkowity szkolenia brutto oraz koszt jednostkowy (dla jednej grupy szkoleniowej do 35 osób) - w zależności od potrzeb istnieje możliwość zwiększenia liczby grup szkoleniowych.

* Rekomendacje/Referencje są pisemną pozytywną opinią, wystawianą przez zleceniodawców szkoleń, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Każda z rekomendacji/referencji musi być wystawiona przez innego zleceniodawcę.

Kryterium wyboru oferty:

Państwa oferta zostanie poddana ocenie, przez komisję złożoną z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Oferta zostanie oceniona według następujących kryteriów:

1. Cena (oferta może uzyskać maksymalnie 50% punktów całkowitej oceny): 0-50 pkt – najniższa oferta cenowa uzyskuje najwyższą ocenę obliczana wg wzoru:

                                                               cena najniższa

liczba punktów oferty ocenianej = ----------------------- x 50 % x 100

                                                           cena oferty ocenianej

2. Doświadczenie Eksperta/trenera w zakresie tematyki szkolenia, oceniane liczbą przeprowadzonych szkoleń; (oferta może uzyskać maksymalnie 30% punktów całkowitej oceny): 0-30 pkt; (zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia referencji trenera u zleceniodawcy szkolenia):

• 1 do 5 szkoleń: 10 pkt;

• 6 do 10 szkoleń: 20 pkt;

• 11 do 15 szkoleń: 30 pkt;

3. Ocena dotychczasowego doświadczenia firmy pod kątem przeprowadzonych wcześniej szkoleń z tematyki ww. szkolenia (oferta może uzyskać maksymalnie 20% punktów całkowitej oceny): 0-20 pkt.

• 1 do 5 szkoleń: 5 pkt;

• 6 do 10 szkoleń: 10 pkt;

• 11 do 15 szkoleń: 15 pkt;

• 16 do 20 szkoleń i więcej szkoleń: 20 pkt;

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zleceniodawca, na kilka dni przed terminem planowanego szkolenia, zastrzega sobie możliwość przeprowadzania konsultacji z trenerem prowadzącym szkolenie w celu przeanalizowania możliwości zmian zakresu tematycznego szkolenia.

Jeżeli Państwa oferta będzie niekompletna nie zostanie poddana ocenie ze względów formalnych

Uprzejmie prosimy o przesłanie ofert w wersji elektronicznej (maksymalna wielkość poczty nie powinna przekraczać 8 MB, w przypadku większej pojemności konieczne jest podzielenie na kilka osobnych maili) na adres: kgarczynski@wzp.pl

lub złożenie ofert w siedzibie Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, pokój nr 419, z dopiskiem na kopercie: „Oferta Szkoleniowa” w terminie do dnia 28 sierpnia 2012 r. do godz. 10.00.

konieczne jest każdorazowo potwierdzenie telefoniczne odbioru oferty u zleceniodawcy

2012-08-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania