Wiadomości zapytania ofertowe

Zaproszenie do złożenia dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 27000 PLN

..
I.Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie

II. Nazwa zadania: Modernizacja Sali Obsługi Beneficjenta w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12B.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Sali Obsługi Beneficjenta (SOB) w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinie (ul. Kuśnierska 12B), zgodnie z poniższymi wymogami:

1. przygotowanie projektu funkcjonalnego SOB (rzut sali - załącznik nr 2) wraz z wydzieleniem technicznym i wizualnym przestrzeni przeznaczonej na konsultacje:

- stanowisko do przeprowadzania konsultacji bezpośrednich;

- dwa stanowiska do obsługi infolinii;

- strefa dla osób oczekujących na konsultację.

2. wykonanie/nadzór nad wykonaniem zabudowy/wydzielenia;

3. przygotowanie projektów graficznych i wykonanie wystroju pomieszczeń (grafiki na ściankach działowych, folie na szklane drzwi, tablica informacyjna przy wejściu, grafika na ścianę w formie nadruku na tworzywie);

4. zaprojektowanie, dostarczenie i montaż, zgodnie z projektem, mebli i innych elementów niezbędnych dla funkcjonowania SOB;

5. Projekty graficzne powinny być spójne i bezpośrednio nawiązywać do elementów wizualizacji Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego).

Warunki realizacji dostawy:

Produkty muszą:

a) być fabrycznie nowe, pełnowartościowe wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi,

b) spełniać wymagania pod względem BHP i higieniczno-sanitarnym - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

c) być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

Na wykonaną i dostarczoną usługę Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.

IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- cena: 100%

V. Opis sposobu obliczenia ceny: W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT – łącznie brutto.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (według wzoru określonego przez Zamawiającego – załącznik nr 1) w formie elektronicznej na adres jtryszkiewicz@wzp.pl.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 10 listopada 2014 r. do godz. 24.00 w formie elektronicznej na adres jtryszkiewicz@wzp.pl. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

1. Za wyjątkiem zapisów w pkt. 2 w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

2. Jeżeli do wykonania zadania nie wymagana jest umowa Zamawiający w terminie do 5 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty wyśle zamówienie zawierające wszystkie elementy oferty Wykonawcy zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: do 17 grudnia 2014 r.

X. Inne ważne informacje dotyczące zamówienia

1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia (protokół odbioru), przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru.

2. Dane do faktury:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

NIP: 851-28-71-498

3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

4. W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert, o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo tylko ceny gdy jest ona kryterium decydującym, zamawiający jest uprawniony do wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze negocjacji ustnych z podmiotami, które złożyły te oferty.

5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007–2013.

Zalaczniki:

1. Formularz ofertowy.

1. Formularz ofertowy.
rodzaj pliku : doc

2. Rzut Sali Obsługi Beneficjenta.

2. Rzut Sali Obsługi Beneficjenta.
rodzaj pliku : bmp
2014-11-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania