Wiadomości Realizacja projektów - 2009

2015-05-08
więcej
2015-05-08
więcej
2014-06-13
więcej
2013-03-25
więcej
2013-02-15
więcej
2012-11-09
więcej

Nowy wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

2012-06-19
więcej

Uszczegółowienie tzw. „Taryfikator” stosowanego przy nakładaniu korekt finansowych

2012-05-07
więcej

Nowe zasady zwrotów należności w ramach RPO WZ

2012-03-13
więcej

Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki

2012-02-16
więcej

Beneficjenci RPO WZ – aktualizacja oświadczeń o kwalifikowalności VAT

2011-12-23
więcej

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wynagrodzeń dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia w ramach RPO WZ

2011-11-16
więcej

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki – 29.09.2011

2011-09-29
więcej

Obowiązek przekazywania wyników kontroli i audytów

2011-08-29
więcej

Oświadczenie o statusie MŚP – obliczanie Rocznych Jednostek Roboczych (RJR)

2011-08-03
więcej

Kolejne uproszczenia w ramach poddziałania 1.3.2 wdrożone

2011-07-04
więcej

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki – 01.07.2011

2011-07-04
więcej

Zwroty zaliczek w ramach RPO WZ

2011-06-29
więcej

Kolejne posiedzenie zespołu ds. uproszczeń konkursów dla MSP

2011-06-21
więcej

Stanowisko IZ RPO WZ w sprawie dokumentowania wykorzystywania ruchomych środków trwałych zgodnie z celem projektu

2011-05-25
więcej

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych

2011-05-16
więcej

Wytyczne dla Beneficjentów w sprawie poprawnego sporządzenia wniosku o płatność po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zmieniającego kwotę dofinansowania.

2011-03-24
więcej

Wyższe stawki VAT w projektach

2011-02-15
więcej

Zapisy umów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2009/1

2011-02-09
więcej

Zastosowanie stawki podatku VAT przy zakupie przez gminę towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej

2011-02-09
więcej

Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WZ

2010-12-15
więcej

Przedłużenie terminu przeznaczonego na rozpatrywanie protestów

2010-12-08
więcej

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu

2010-11-05
więcej

Nowy „Taryfikator” korekt finansowych

2010-10-10
więcej

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki

2010-08-28
więcej

Suplementy do decyzji o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.7 „Regionalny transport kolejowy, Schemat B Tabor kolejowy”

2009-12-22
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”

2009-12-08
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.7 Regionalny transport kolejowy - Schemat A Infrastruktura kolejowa

2009-11-24
więcej

Suplementy do decyzji o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.1 „Regionalna infrastruktura drogowa”

2009-11-24
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów”

2009-11-13
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

2009-11-09
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.2.1. oraz 6.2.1 - w trybie dotyczącym projektów indywidualnych

2009-11-06
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.1.3 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne”

2009-10-12
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.1.2 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne”

2009-10-12
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.1.1 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe”

2009-10-12
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.3.2 „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”

2009-10-12
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie oraz do umowy o współpracy w ramach poddziałania 1.3.2 „Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym”

2009-10-05
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.3 „Inwestycje MSP w nowe technologie w ramach RPO WZ

2009-09-23
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

2009-08-18
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałań 5.1.1 Infrastruktura turystyki i 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym – tryb konkursowy

2009-08-11
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałań 5.1.1 Infrastruktura turystyki i 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym – tryb konkursowy

2009-08-11
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP

2009-08-05
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałań 5.1.1 Infrastruktura turystyki i 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

2009-07-01
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałań 5.1.1 Infrastruktura turystyki i 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

2009-07-01
więcej

Wydłużenie terminu przeznaczonego na podpisanie umów o dofinansowanie 5 projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa RPO WZ

2009-06-30
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

2009-06-02
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.2 Infrastruktura sportowa

2009-05-22
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP

2009-05-03
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

2009-03-04
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałań 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

2009-03-04
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania