Wiadomosci Realizacja projektów - 2010

2015-07-31
więcej
2015-05-08
więcej
2015-05-08
więcej
2014-06-13
więcej
2013-03-25
więcej
2013-02-15
więcej

Przedłużenie terminu przeznaczonego na rozpatrywanie protestów

2012-11-09
więcej

Nowy wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

2012-06-19
więcej

Uszczegółowienie tzw. „Taryfikator” stosowanego przy nakładaniu korekt finansowych

2012-05-07
więcej

Nowe zasady zwrotów należności w ramach RPO WZ

2012-03-13
więcej

Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki

2012-02-16
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 6.5 Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym

2010-12-16
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami

2010-12-13
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.2.2 Sieci dystrybucji gazu ziemnego - tryb indywidualny

2010-11-24
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług – tryb systemowy

2010-11-24
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego - tryb indywidualny

2010-11-10
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R - tryb indywidualny

2010-11-08
więcej

Suplementy do umowy i porozumienia o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych - tryb indywidualny

2010-10-27
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym - tryb dotyczący projektów indywidualnych

2010-09-19
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego - tryb konkursowy

2010-09-19
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego - tryb dotyczący projektów indywidualnych

2010-09-19
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne

2010-09-17
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych

2010-09-17
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług - tryb indywidualny

2010-09-12
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - tryb indywidualny

2010-09-12
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu - tryb indywidualny

2010-09-10
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym

2010-08-17
więcej

Suplementy do umowy oraz porozumienia o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

2010-08-11
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią

2010-07-27
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.1.2 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne”

2010-06-18
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym

2010-06-14
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 5.3 Ścieżki rowerowe

2010-06-14
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

2010-06-07
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego

2010-05-15
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

2010-05-15
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.3.2 „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”

2010-05-12
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów – tryb indywidualny

2010-05-12
więcej

Akcja: Wypłać EURO

2010-05-06
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

2010-04-10
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej – projekty indywidualne

2010-03-17
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki – projekty indywidualne

2010-03-08
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP

2010-03-02
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.3 „Inwestycje MSP w nowe technologie

2010-02-22
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie oraz do umowy o współpracy w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

2010-01-25
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej

2010-01-25
więcej

Suplementy do decyzji o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa

2010-01-25
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa – schemat A i B

2010-01-25
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

2010-01-20
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddzialania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym – tryb indywidualny

2010-01-15
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

 

Zapraszamy do zapoznania się z Podręcznikem Realizacji RPO WZ

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania