Wiadomości Realizacja projektów - 2011

2015-07-31
więcej
2015-05-08
więcej
2015-05-08
więcej
2014-06-13
więcej
2013-12-13
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2013-10-30
więcej

Wzory list sprawdzających

2013-07-26
więcej

Poradnik dla Beneficjentów z zakresu kwalifikowalności VAT w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

2013-03-25
więcej

Nowy „Taryfikator” korekt finansowych

2013-02-15
więcej

Przedłużenie terminu przeznaczonego na rozpatrywanie protestów

2012-11-09
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-08-29
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-07-19
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-06-28
więcej

Nowy wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

2012-06-19
więcej

Uszczegółowienie tzw. „Taryfikator” stosowanego przy nakładaniu korekt finansowych

2012-05-07
więcej

Aktualizacja list sprawdzających

2012-04-23
więcej

Nowe zasady zwrotów należności w ramach RPO WZ

2012-03-13
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-02-16
więcej

Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki

2012-02-16
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-01-16
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

2011-12-21
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach 1.2.2 Infrastruktura B+R

2011-12-19
więcej

Podręcznik realizacji RPO WZ na lata 2007-2013

2011-11-28
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)

2011-11-23
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2011-10-20
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2011-09-29
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

2011-07-13
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

2011-07-01
więcej

NIEAKTUALNE / Wniosek o płatność - wzór listy sprawdzającej

2011-06-24
więcej

Suplementy do umowy o współpracy w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

2011-06-24
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu

2011-06-07
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie i porozumienia o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym

2011-04-18
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne

2011-03-17
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

2011-02-24
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP

2011-02-21
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitarnym

2011-01-14
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

2011-01-14
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym

2011-01-05
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych

2011-01-05
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania