Arkusz zmian w projekcie przed podpisaniem umowy

Arkusz zmian w projekcie przed podpisaniem umowy

Arkusz zmian w projekcie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie stosowany jest przez wnioskodawców wszystkich działań i poddziałań RPO WZ w przypadku zamiaru zgłoszenia Instytucji Zarządzającej RPO zmiany w projekcie na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Rodzaj pliku : docx

2014-01-17
pobierz

Realizacja projektów - 2012

2015-07-31
więcej
2015-05-08
więcej
2015-05-08
więcej
2014-06-13
więcej
2013-03-25
więcej
2013-02-15
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 5.3 Ścieżki rowerowe

2012-11-22
więcej

Przedłużenie terminu przeznaczonego na rozpatrywanie protestów

2012-11-09
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat A – tryb indywidualny

2012-11-09
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego – tryb indywidualny

2012-10-25
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym – tryb indywidualny

2012-10-25
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym – tryb indywidualny

2012-10-22
więcej

Informacja na temat terminu sporządzania Sprawozdań dotyczących trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013

2012-09-27
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

2012-09-10
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

2012-09-07
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym TYP PROJEKTU I "UDZIAŁ W TARGACH I WYSTAWACH"

2012-08-29
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym TYP PROJEKTU III: "ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZEJ"

2012-08-22
więcej

Suplementy do decyzji o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym TYP PROJEKTU III: „ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZEJ”

2012-08-10
więcej

Suplementy do decyzji o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym

2012-08-08
więcej

Suplementy do decyzji o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych

2012-08-08
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B

2012-07-12
więcej

Suplementy do decyzji o dofinansowaniu w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa

2012-07-11
więcej

Uwaga! Zmiana terminu sporządzania Sprawozdań dotyczących trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013

2012-06-22
więcej

Nowy wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

2012-06-19
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami

2012-06-05
więcej

Uszczegółowienie tzw. „Taryfikator” stosowanego przy nakładaniu korekt finansowych

2012-05-07
więcej

Uwaga! Sprawozdanie dotyczące trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013

2012-03-30
więcej

Nowe zasady zwrotów należności w ramach RPO WZ

2012-03-13
więcej

Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki

2012-02-16
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym

2012-02-09
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

2012-02-09
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią

2012-02-01
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

2012-01-13
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki

2012-01-13
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

2012-01-13
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatu

2012-01-13
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.4 Ochrona powietrza

2012-01-10
więcej

Beneficjenci RPO WZ – aktualizacja oświadczeń o kwalifikowalności VAT

2011-12-23
więcej

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wynagrodzeń dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia w ramach RPO WZ

2011-11-16
więcej

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki – 29.09.2011

2011-09-29
więcej

Obowiązek przekazywania wyników kontroli i audytów

2011-08-29
więcej

Oświadczenie o statusie MŚP – obliczanie Rocznych Jednostek Roboczych (RJR)

2011-08-03
więcej

Kolejne uproszczenia w ramach poddziałania 1.3.2 wdrożone

2011-07-04
więcej

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki – 01.07.2011

2011-07-04
więcej

Zwroty zaliczek w ramach RPO WZ

2011-06-29
więcej

Kolejne posiedzenie zespołu ds. uproszczeń konkursów dla MSP

2011-06-21
więcej

Stanowisko IZ RPO WZ w sprawie dokumentowania wykorzystywania ruchomych środków trwałych zgodnie z celem projektu

2011-05-25
więcej

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych

2011-05-16
więcej

Wytyczne dla Beneficjentów w sprawie poprawnego sporządzenia wniosku o płatność po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zmieniającego kwotę dofinansowania.

2011-03-24
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania