Inne komunikaty

Uwaga! Sprawozdanie dotyczące trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013

Szanowni Państwo,

Beneficjent, podpisując umowę o dofinansowanie projektu, zobowiązuje się do zachowania jego trwałości*. Oznacza to, że projekt w ciągu 3 lub 5 lat od zakończenia realizacji** nie zostanie poddany tzw. zasadniczym modyfikacjom.

W związku z powyższym, IZ RPO WZ wprowadziła nowy obowiązek dla Beneficjentów w postaci:

Sprawozdania dotyczącego trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

Sprawozdanie ma charakter kompleksowy i dotyczy m.in. utrzymania celów, trwałości projektu, przeprowadzonych kontroli, działań promocyjnych, polityk horyzontalnych, pomocy publicznej i generowanego dochodu.

W Podręczniku realizacji RPO WZ na lata 2007-2013 wskazano termin sporządzania sprawozdań do końca stycznia każdego roku sprawozdawczego. Jednakże, IZ RPO WZ podjęła decyzję, iż obowiązującym terminem będzie 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Uwaga:

• W celu maksymalnego uproszczenia procesu sprawozdawania IZ RPO WZ chce zautomatyzować system sprawozdawczości poprzez rozszerzenie Serwisu Beneficjenta o nową funkcjonalność tj.: „Sprawozdanie z trwałości projektu”. W związku z tym, iż prace nad wdrożeniem nowego panelu w Serwisie Beneficjenta wciąż trwają, to za rok 2011 terminem sporządzania sprawozdań będzie koniec czerwca 2012 r. Pozwoli to na wypełnienie Sprawozdania on-line a nie jak pierwotnie planowano w wersji papierowej.

O szczegółach będą Państwo informowani na bieżąco

• Do Beneficjentów, którym trwałość projektu kończy się do końca czerwca 2012 r. zostaną rozesłane pisma z prośbą o wypełnienie Sprawozdania w formie papierowej. W przedmiotowych pismach znajdą Państwo m.in. wzór Sprawozdania wraz ze wskazówkami do jego wypełnienia oraz terminem i miejscem wysłania.

* Beneficjent Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013, zobowiązany jest do zapewnienia trwałości Projektu przez okres 3 lub 5 lat od zakończenia realizacji projektu - zgodnie z umową o dofinansowanie i art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

** Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie przez dzień zakończenia realizacji projektu należy rozumieć zakończenie rzeczowe oraz finansowe projektu (dotyczy terminu późniejszego) z zastrzeżeniem, iż rzeczowe zakończenie projektu nie może nastąpić w roku późniejszym niż finansowe

2012-03-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania